Ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός για την προστασία Δεδομένων μία νέα πραγματικότητα για τις επιχειρήσεις 
Ολοκληρωμένες υπηρεσίες GDPR: διάγνωση, compliance plan και υποστήριξη στην υλοποίηση. 
Ολοκληρωμένες υπηρεσίες: συμβουλευτικές, νομικές, τεχνολογικές

Ο κανονισμός
Ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός 2016/679 (General Data Protection Regulation, GDPR) ψηφίστηκε στις 27.04.2016 και τίθεται σε υποχρεωτική εφαρμογή για όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 25.05.2018, διαμορφώνοντας ένα ενιαίο νομικό πλαίσιο, χωρίς την ανάγκη ψήφισης εθνικής νομοθεσίας και καταργώντας την υφιστάμενη νομοθεσία. Ο νέος κανονισμός αυξάνει σημαντικά τις υποχρεώσεις των επιχειρήσεων, ενώ το μέγεθος των προβλεπόμενων προστίμων τον τοποθετεί πολύ υψηλά στην ατζέντα της ανώτατης διοίκησης.

Ποιο είναι το αντικείμενο του Γενικού Κανονισμού 2016/679;
Η διαμόρφωση ενός ενιαίου νομικού πλαισίου για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θέτει μία σειρά περιορισμών και νέων υποχρεώσεων στις επιχειρήσεις σχετικά με:
-την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σε όλο τον κύκλο ζωής τους, από τη συλλογή έως και την καταστροφή τους,
-τη δυνατότητα μεταφοράς τους σε άλλες χώρες,
-την προστασία των δικαιωμάτων των φυσικών προσώπων,
-την ασφάλεια (εμπιστευτικότητα, ακεραιότητα, διαθεσιμότητα) των προσωπικών δεδομένων και
-τις ενέργειες γνωστοποίησης που οφείλει να κάνει η επιχείρηση σε περίπτωση παραβίασης.